Posted in Uncategorized

Để nói về Paris

Để nói về Paris, Paris yêu dấu của tôi – người tình từ rất lâu nay mới biết mặt. Trước đây, nghĩ đến châu Âu…

Continue Reading...