“Hạnh phúc là gì ư

“Hạnh phúc là gì ư?
Bạn nghèo, có người không rời bạn, đó là hạnh phúc. Bạn lạnh, có người ôm lấy bạn, đó là hạnh phúc. Bạn khóc, có người an ủi bạn, đó là hạnh phúc. Bạn già, có người bầu bạn với bạn, đó là hạnh phúc. Bạn sai, có người bao dung bạn, đó là hạnh phúc. Bạn mệt, có người lo lắng cho bạn, đó là hạnh phúc.
Thực ra, hạnh phúc, vốn dĩ không phải bạn có thể ở bên bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người SẴN LÒNG Ở BÊN BẠN”

Author: climegaads