Năm 1306

Năm 1306, Huyền Trân công chúa được gả cho Quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân (tiếng Phạn: Jaya Sinhavarman III).
Chiêm dâng Đại Việt châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên – Huế đến phía bắc Quảng Trị ngày nay). Công riêng của Huyền Trân ngang với một đoàn quân viễn chinh.
1 năm sau, Chế Mân chết. Theo tục, Huyền Trân sẽ phải thiêu cùng Chế Mân.
Trần Anh Tông không cam lòng. Ông sai Hành khiển Trần Khắc Chung giong thuyền, vờ sang viếng tang. Ý đồ chính là cướp Huyền Trân ở đất Chiêm về.
Trước ngày làm lễ thiêu, Huyền Trân đã nhận mật lệnh, cùng tùy tùng âm thầm ra bến. Rồi lên thuyền trót lọt. Cuộc hải trình hơn 1 năm lênh đênh, Huyền Trân về đất mẹ an toàn.
Cuộc cướp người lịch sử này của Đại Việt vẫn còn trong Đại Việt sử ký.

Author: climegaads

12 thoughts on “Năm 1306

  1. Nay, Đông Lào dâng Ký Nhã Kỳ cho quốc vương đảo Mindanao phong làm công chúa. Nàng sẽ sang nộp mình đổi lấy mấy thủy thủ bị IS bắt giữ

    1. Đây ko phải là dâng mà là ép sắp phải nhượng đất rồi mở đường lui kiểu gả công chúa để đỡ ê mặt thôi :))

  2. Và Trần triều nảy sinh ra một tên tướng vô cùng hèn đớn và dâm dật bất tài Trần Khắc Chung. Một vết nhơ muôn đời khôn gột bỏ. Hắn tranh thủ thông dâm đúng hơn là ép dâm Công chúa trên đường về gần 1 năm xài nàng

  3. Thực tế Khắc Chung cũng không hèn đớn. Sử còn ghi nhận Đỗ Khắc Chung tay không vào trại Ô Mã Nhi. Nói năng một hồi thì Ô Mã Nhi phục tài mà cho về, không giết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *