Năm 1306

Năm 1306, Huyền Trân công chúa được gả cho Quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân (tiếng Phạn: Jaya Sinhavarman III).
Chiêm dâng Đại Việt châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên – Huế đến phía bắc Quảng Trị ngày nay). Công riêng của Huyền Trân ngang với một đoàn quân viễn chinh.
1 năm sau, Chế Mân chết. Theo tục, Huyền Trân sẽ phải thiêu cùng Chế Mân.
Trần Anh Tông không cam lòng. Ông sai Hành khiển Trần Khắc Chung giong thuyền, vờ sang viếng tang. Ý đồ chính là cướp Huyền Trân ở đất Chiêm về.
Trước ngày làm lễ thiêu, Huyền Trân đã nhận mật lệnh, cùng tùy tùng âm thầm ra bến. Rồi lên thuyền trót lọt. Cuộc hải trình hơn 1 năm lênh đênh, Huyền Trân về đất mẹ an toàn.
Cuộc cướp người lịch sử này của Đại Việt vẫn còn trong Đại Việt sử ký.

Author: climegaads