Ta là ai

Ta là ai, ta ở đây làm gì, và ta đang đi về đâu?
Không sớm thì muộn, bạn sẽ phải đối mặt với các câu hỏi này, và bản thân các câu hỏi này đã mang tính chất tâm linh, cho dù bạn muốn chấp nhận điều đó hay không. Muốn hay không, bạn cũng đều phải đi vào địa hạt của tâm linh. (Trừ khi bạn tin rằng bạn chẳng là ai, và sự tồn tại của bạn hoàn toàn vô nghĩa.)
Câu trả lời ban đầu có thể khá ngây ngô, thiếu chi tiết, và mơ hồ. Nhưng nếu cứ kiên trì đi tiếp để khám phá, thì câu trả lời sẽ ngày càng rõ hơn và chi tiết hơn.
Nó có thể là hành trình khám phá cả đời. Nó chỉ dừng lại khi bạn ngừng khám phá.

Author: climegaads