Thư thách đấu

Thư thách đấu!
Tôi Công Pink (yêu màu tím, thích màu hường đường đường chánh chánh chứ không bóng nha) gửi lời thách đấu đến ông Huỳnh Tuấn Điện trưởng tràng Rụt võ đạo với điều kiện trước khi thi đấu ông hãy nạp thiệt đầy điện bằng cách
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
cho hai tay vào ổ điện để nạp!
Chấp ra đòn trước, ahii không thắng không về =))
Ủng hộ anh em tài xế Cai Lậy <3 Keep fighting!

Author: climegaads