Tôi bỗng thấy một ông túi đỏ

Tôi bỗng thấy một ông túi đỏ.
Khả năng lại nuôi ít tóc đảo ngói lại cho nó trẻ. Bà tôi 80 tóc vẫn xanh, nay con trai cạo trọc như đầu đà vụng tu thế này e bất hiếu. Vậy tôi báo trước để tuần sau anh em có gặp khỏi cảm thấy đột ngột
Kính !

Author: climegaads