Tôi đi mần Thăng Long dóm

Tôi đi mần Thăng Long dóm, ngày nghỉ cũng như ngày thường, làm gì có nghỉ!!!
Rã rời cái thân xác, ai cùng chung cái cảnh cửu vạn âm nhạc như tôi nhề? Đàn trước, đàn sau, đàn xung quanh, đàn trên, đàn dưới, đàn ngoài đàn trong, mờ mắt vì bê đàn, sướng cái nỗi gì, nộng nẫy cái nỗi gì…

Author: climegaads